Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Art. 1 Opdracht: De opdracht tot medische advisering wordt bij uitsluiting geacht te zijn verstrekt aan en wordt aanvaard door ReMedicalGroup B.V. en zal worden uitgevoerd door een medewerker van ReMedicalGroup.

Art. 2 Urenregistratie: De tijd die is besteed aan de door ReMedicalGroup B.V. ter uitvoering van de opdracht verrichte werkzaamheden zal worden geadministreerd onder vermelding van naam, datum, duur en soort verrichting, dan wel een vaste prijs per onderdeel, met inachtneming van een minimum van 5 minuten per verrichting. Bij de declaraties wordt een overzicht van de geregistreerde werkzaamheden en daaraan bestede tijd verstrekt.

Art. 3 Overige zaken: De door ReMedicalGroup B.V. verrichte werkzaamheden zullen in overeenstemming met voornoemde urenregistratie gedeclareerd worden op basis van het met de opdrachtgever overeengekomen tarief te vermeerderen met 21 % BTW, kosten van derden en andere rechtstreeks aan ReMedicalGroup B.V. in rekening gebrachte kosten. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig het prijsindexcijfer.

Art. 4 Betaling/opschorting: Betaling van declaraties dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. Indien declaraties niet tijdig of niet geheel worden voldaan, zijn de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten ad 15% over de hoofdsom verschuldigd. Tevens is ReMedicalGroup B.V. gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten, waarvan de gevolgen geheel voor rekening en risico van opdrachtgever zijn.

Art. 5 Aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid van ReMedicalGroup B.V. waaronder begrepen ReMedicalGroup B.V. en personen die in loondienst of in opdracht van ReMedicalGroup B.V. werkzaam zijn, jegens opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van ReMedicalGroup B.V./ de medisch adviseur. Indien krachtens genoemde verzekering geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat ter zake van de desbetreffende opdracht aan honorarium (excl. BTW) aan opdrachtgever in rekening gebracht is of kan worden.

Art. 6 Derden: In geval bij de uitvoering van de opdracht derden ingeschakeld worden, zijn de kosten van die derden voor rekening van opdrachtgever. ReMedicalGroup B.V. is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de derde.

Art. 7 Archivering: ReMedicalGroup B.V. houdt (digitaal) medisch archief conform de daarvoor geldende wettelijke richtlijnen.

Art. 8 Klachten:In geval de opdrachtgever zich niet kan verenigen met de dienstverlening dan wel hetgeen ter zake in rekening gebracht is, kunnen partijen zich ter zake wenden tot de directie.