Privacy statement

Privacystatement ReMedicalGroup B.V.

Wie zijn wij?

RMG is een organisatie die zich heeft gespecialiseerd in het geven van advies omtrent medische acceptatie en claimbehandeling van levens- (orv en begrafenisverzekeringen) en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (aov, critical illness, woonlasten-aov, kredietbeschermingsverzekeringen).

In deze privacystatement wordt met de begrippen “RMG”, "we/wij" en "ons/onze" bedoeld ReMedicalGroup B.V.

Verwerkingen

1. Medisch advies

Verantwoordelijke

RMG verzorgt voor verzekeraars en outsourcepartners het medische acceptatie en/of claimtraject.

Er zijn verschillende verzekeraars die gebruik maken van de diensten van RMG. De verzekeraar waarbij u de verzekering heeft afgesloten, of gaat afsluiten, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. De verplichtingen die vanuit de wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG) op hen rusten zijn tevens op RMG van toepassing. Dit is steeds vastgelegd in een verwerkersovereenkomst tussen de verantwoordelijke en RMG.

Uitwisseling gegevens

In bepaalde gevallen wil de (her)verzekeraar het risico bij een aanvraag zelf beoordelen. Dit kan te maken hebben met de hoogte van het verzekerde bedrag of een verhoogd gezondheidsrisico. In deze gevallen worden gezondheidsgegevens gedeeld met de medisch adviseur van de (her)verzekeraar.

Bij een schademelding zullen gegevens met betrekking tot de gezondheid gedeeld worden met de claimbehandelaar van de betreffende (her)verzekeraar.

Het verrichten van keuringen heeft RMG uitbesteed aan een extern keuringsbureau. Met dit keuringsbureau worden om administratieve redenen persoonsgegevens gedeeld. RMG heeft met het door haar ingeschakelde keuringsbureau de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat persoonsgegevens uitsluitend voor toegestane doeleinden worden verwerkt.

RMG schakelt derde partijen in voor het uitvoeren van bepaalde ondersteunende werkzaamheden (denk hierbij aan services als onderhoud aan software, applicaties en websites en het bieden van gegevensopslag, en interne audits). Die partijen verwerken alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de uitbestede werkzaamheden te kunnen uitvoeren. RMG heeft met deze derden de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat toegang tot en inzage van persoonsgegevens tot een minimum beperkt wordt.

De gegevens die RMG verwerkt worden in Nederland opgeslagen.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

(Kandidaat-) verzekerde – de persoon die verzekerd is of zich wil laten verzekeren

Op welke manier worden persoonsgegevens verzameld?

Voor het geven van een medisch advies hebben wij verschillende persoonsgegevens nodig. Hierbij kan gedacht worden aan NAW, Tel.nr., Emailadres, Geboortedatum, Geslacht, Beroep, Werkgever, Inkomen, Gegevens m.b.t. de gezondheid, Dekkingsgegevens, Arbeidsgerelateerde gegevens, Informatie t.a.v. de claim (bijv. oorzaak AO of overlijden).

De verzekeringstechnische gegevens worden door de betreffende verzekeraar aangeleverd. RMG ontvangt de gezondheidsverklaring rechtstreeks van de (kandidaat-) verzekerde, beoordeelt deze en vraagt eventueel nog ontbrekende gegevens op. Het opvragen gebeurt uiteraard pas nadat RMG daartoe een machtiging van de (kandidaat-) verzekerde heeft ontvangen. Vervolgens brengt RMG een advies uit aan de betreffende (her)verzekeraar.

Voor welke doeleinden gebruiken we gegevens?

RMG gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

i. Producten en diensten (uitvoering van de overeenkomst)

De beoordeling van de gezondheid voor het geven van een advies bij een verzekeringsaanvraag en de beoordeling en afhandeling van een eventuele schadeclaim. Contactgegevens worden gebruikt om met de (kandidaat-) verzekerde te communiceren over de aanvraag of schademelding.

ii. Statistisch onderzoek

RMG doet statistisch onderzoek naar algemene trends in het gebruik van producten en diensten en in claimgedrag. Voor dit statistisch onderzoek worden uitsluitend geanonimiseerde gegevens gebruikt.

Bewaartermijn

RMG be¬waart gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verkregen. Hoe lang bepaalde gegevens worden be¬waard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn van gezondheidsgegevens wordt bepaald door de betreffende verantwoordelijke en wordt gebaseerd op de uiterste periode waarbinnen een schade gemeld kan worden. Meestal is dit tot enkele jaren na afloop van de verzekering. Persoonsgegevens van afgelegde aanvragen worden na 3 maanden verwijderd.

2. Contactformulier


Verantwoordelijke

Op de site van www.remedicalgroup.nl wordt de mogelijkheid geboden om via een invulformulier met RMG contact op te nemen. RMG is verantwoordelijk voor het verwerken van de ingevulde gegevens.

Uitwisseling gegevens

Afhankelijk van de inhoud van het bericht kunnen gegevens met andere partijen worden uitgewisseld. Als op het invulformulier bijv. een klacht wordt doorgegeven die is gericht aan de (her)verzekeraar dan zal RMG de klacht doorgeven aan de betreffende partij. Als er via het invulformulier een bericht voor de keuringsinstantie wordt doorgegeven dan zal RMG dit bericht aan de keuringsinstantie doorgeven.

RMG schakelt derde partijen in voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden (denk hierbij aan services als onderhoud aan software, applicaties en websites en het bieden van gegevensopslag, en interne audits). Die partijen verwerken alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de uitbestede werkzaamheden te kunnen uitvoeren. RMG heeft met deze derden de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat toegang tot en inzage van persoonsgegevens tot een minimum beperkt wordt.

De gegevens die RMG verwerkt worden in Nederland opgeslagen.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Er zullen gegevens verwerkt worden van de persoon die het contactformulier invult.

Op welke manier worden persoonsgegevens verzameld?

De gegevens worden ingevuld op het contactformulier. Het gaat hierbij om het Telefoonnummer, Emailadres, de Naam en de Inhoud van het bericht.

Voor welke doeleinden gebruiken we gegevens?

Door het invullen van het contactformulier geeft u toestemming om de gegevens te gebruiken om te kunnen reageren op het bericht en om het bericht (indien van toepassing) te kunnen verbinden aan een specifieke aanvraag of claim.

Bewaartermijn

RMG bewaart de gegevens van het contactformulier niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verkregen. Hoe lang de gegevens worden bewaard is afhankelijk van de inhoud van het bericht. Indien het bericht betrekking heeft op een bepaalde aanvraag of claim dan zal de berichttekst worden toegevoegd aan het dossier. Als het om een op zichzelf staande vraag of opmerking gaat dan worden de gegevens verwijderd zodra er geen noodzaak meer is om deze gegevens te bewaren voor bijv. toekomstige correspondentie.

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes. Bij het bezoeken van een website worden deze in de map ‘Tijdelijke Internetbestanden’ op uw computer opgeslagen. Uw browser controleert bij het bezoeken van websites of deze bestanden er staan en wat de gewenste instellingen zijn. Een website kan daardoor uw voorkeuren toepassen.

Functionele cookies

RMG gebruikt deze cookies om er voor te zorgen dat de website en bijv. de elektronische gezondheidsverklaring naar behoren functioneren:

1. Onthouden van ingevulde informatie in (contact) formulieren;

2. Voorkeuren zoals taal en locatie opslaan;

3. Gewenste instellingen voor videoweergave, zoals buffergrootte en schermresolutie,

Analytische cookies

RMG maakt gebruik van Analytische cookies om te meten hoeveel mensen onze pagina bezoeken en om anonieme bezoekersgegevens te kunnen analyseren zodat we onze website kunnen verbeteren. Hiervoor gebruiken we cookies van Clicky Web Analytics.

Overige/onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded (ingesloten) elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Mocht u cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven niet genoemd hebben, laat het onze FG dan weten. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de betreffende partij om te vragen welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze privacy waarborgen.

Verwijderen en weigeren van cookies

Als u niet wilt dat er cookies op uw computer geplaatst worden, pas dan de browserinstellingen aan zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen aanpassen zodat de browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. U kunt cookies die al op uw apparaat zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt aangepast moeten worden.

De werkwijze om deze instellingen te veranderen, verschilt per browser (Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Safari, Opera, Mozilla, etc.). Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van de browser. Als u cookies van specifieke partijen wilt uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu.

Rechten

Als relatie van RMG, of bezoeker van onze website, heeft u de volgende rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG:

Recht van inzage

U heeft het recht om aan RMG te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt. Is dit het geval dan heeft u het recht om inzage te krijgen in die persoonsgegevens.

Correctierecht

Als duidelijk is dat de gegevens die RMG verwerkt niet juist zijn of niet volledig zijn dan kunt u bij RMG een verzoek indienen om de gegevens te corrigeren dan wel aan te vullen.

Recht om vergeten te worden

In een aantal gevallen heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen. RMG zal aan deze verzoeken voldoen, mits er geen gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan (na het einde van de eerder genoemde bewaartermijnen zullen gegevens automatisch verwijderd worden, hier hoeft u zelf niets voor te doen).

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer daartoe een verzoek wordt ingediend zal RMG de persoonsgegevens alleen verwerken met toestemming van degene op wie de gegevens betrekking hebben. Een uitzondering geldt wanneer RMG de gegevens nodig heeft voor een rechtsvordering. Gedurende deze (in overleg vast te stellen redelijke termijn) zullen de gegevens door RMG niet verder verwerkt worden.

Kennisgevingsplicht

RMG brengt iedere ontvanger, aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, op de hoogte van de rectificatie (correctie of aanvulling), verwijdering of beperking van de verwerking. Als u hierom verzoekt dan verstrekt RMG informatie over de ontvangers van de persoonsgegevens.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

RMG kan op uw verzoek alle persoonsgegevens die aan RMG zijn verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm aan u overdragen.

Recht op bezwaar

Iedereen van wie RMG persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. RMG zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming

U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Een uitzondering geldt wanneer dat besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst of berust op uitdrukkelijke toestemming.

De beoordeling van de gezondheidsgegevens kan deels via een geautomatiseerde verwerking plaatsvinden. Indien het advies luidt dat de aanvraag alleen met afwijkende voorwaarden kan worden geaccepteerd of zelfs wordt afgewezen dan ligt hier niet uitsluitend een geautomatiseerde beslissing aan ten grondslag maar heeft een medewerker de aanvraag beoordeeld. Claims worden in alle gevallen door een medewerker beoordeeld.

Klacht

RMG zal er alles aan doen om een klacht naar tevredenheid van de klager op te lossen. Mocht u er met RMG onverhoopt toch niet uitkomen dan maken wij u graag attent op het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder. U kunt ook een klacht bij een toezichthouder indienen wanneer u een beroep doet op een van bovengenoemde rechten en RMG werkt daar niet aan mee.

Indienen van verzoek

Om gebruik te maken van deze rechten vragen we u een verzoek in te dienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail ingediend worden. Belangrijk is dat RMG de identiteit van de indiener van het verzoek kan verifiëren. Als dit (nog) niet het geval is dan zal RMG aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit. Om deze reden kan het zijn dat RMG vraagt om een eerder gemaild verzoek alsnog schriftelijk in te dienen.

RMG heeft een maand de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Dit verzoek wordt door de Functionaris voor Gegevensbescherming van RMG beoordeeld. Binnen een maand zal RMG laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren.

Kosten

RMG zal voor het voldoen aan het verzoek geen kosten in rekening brengen. Een uitzondering hierop is wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn (hierbij kunt u denken aan het herhaaldelijk indienen van verzoeken). In deze gevallen kan RMG besluiten een redelijke administratieve vergoeding in rekening te brengen dan wel weigeren te voldoen aan het verzoek.

Contactgegevens

ReMedicalGroup Nederland B.V.

De Trompet 1900 B

1967 DB Heemskerk

Telefoonnummer 0251 - 674 674

Emailadres info@remedicalgroup.nl


Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) 0251 – 674 674

mevr. S. Dijkstra info@remedicalgroup.nl

Stuur een bericht